Millen
 IN BEWERKING [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Millen
Locatie
Adres: Huis Millen 2, 6118 BX
Sittard
Gemeente Sittard-Geleen
Provincie Limburg

Het omgrachte kasteelterrein met de restanten van het oorspronkelijke kasteel Millen en het gerestaureerde, latere, Huis Millen is gelegen ten zuidoosten van Nieuwstadt, tussen Sittard en de grens met Duitsland, daar waar de Rode Beek en de Geleenbeek dicht bij elkaar liggen. De aangegeven coördinaten betreffen een viertal punten van de thans nog aanwezige buitenste omgrachting van het totale kasteelterrein.
Typologie
 (Vermoedelijk oorspronkelijke versterking)
 (Nieuwbouw versterking uit veertiende eeuw)
 (Uitbreiding in vijftiende eeuw)
 (thans nog aanwezige woongebouw op terrein voorburcht)
De oorspronkelijke versterking op een kunstmatig opgeworpen heuvel is in de veertiende eeuw uitgebreid met een ovale ringmuur aan de voet van de heuvel. De thans nog aanwezige ronde (woon)toren maakte deel uit van deze ringmuur. In de loop der tijd werd vervolgens aan de oostzijde een voorburcht gerealiseerd. In de vijftiende eeuw werd op een afstand van circa 5m van de bestaande ommuring een nieuwe ringmuur gebouwd en werd de voorburcht aangepast. Halverwege de zeventiende eeuw werd het grootste gedeelte van deze bebouwing gesloopt. De thans nog aanwezige bebouwing van Huis Millen, welke gelegen is ten oosten van de voorburcht, stamt grotendeels uit de zeventiende eeuw.
Etymologie
Over de herkomst van de naam van het huis en de heerlijkheid bestaat onduidelijkheid. Volgens een van de deskundigen zou de naam zijn afgeleid van de afstand, 1000 passen (mille passus) tussen het kasteel en het voormalige Teudorum. De meest waarschijnlijke verklaring is echter die, waarbij ervan wordt uitgegaan, dat de naam is afgeleid van de naam van het destijds onafhankelijk geslacht Von Millen.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: juli 2013

Van het in diverse perioden gebouwde, uitgebreide en gedeeltelijk gesloopte kasteel zijn thans nog aanwezig een (woon)toren met een klein deel van de aansluitende ringmuur van van de eerste ommuring van het kasteel Millen uit de veertiende eeuw. Het thans nog aanwezige, gerestaureerde huis Millen, dat is gelegen aan de oostzijde van de oorspronkelijke hoofdburcht en voorburcht, is gefaseerd gebouwd in de periode tussen 1540 en 1825. Deze bouwdelen zijn gesitueerd op het door een gracht omgeven kasteelterrein. De nog als ruïne aanwezige, in Vlaams verband opgetrokken bakstenen, ronde woontoren met een inwendige diameter van 4,75m, een muurdikte van 2,60m en een hoogte van 20m had drie gewelfde verdiepingsruimten, waarvan de onderste ruimte een hoogte had van 7m. De toren was van buiten bereikbaar via de tweede verdieping. De toren is voorzien van spitsboognissen met schietgaten, waarvan er enkele met hardsteen zijn omkleed. Van de tweede uit de vijftiende eeuw stammende ommuring en van de voorburcht zijn alleen nog funderingsresten in de ondergrond aanwezig. Van de omgrachting van hoofdburcht en voorburcht en de tweede omgrachting met tussenliggende aarden wal zijn geen restanten meer aanwezig. Het thans nog aanwezige huis Millen gelegen op het oostelijk deel van het omgrachte kasteelterrein bestaat uit een complex gebouwen gegroepeerd rondom een langwerpige, vijfhoekige binnenplaats en is bereikbaar via een stenen brug vanaf de openbare weg. De twee oudste gedeelten hiervan zijn de beide poortgebouwen, die onderdeel hebben gevormd van de toegang tot de oorspronkelijke burcht. Het oostelijk poortgebouw is thans voorzien van een achthoekig piramidedak. Ten zuiden van de oostpoort bevindt zicht een twee verdiepingen tellende bakstenen woonhuis onder een leien zadeldak uit 1699 met in de gevel natuurstenen banden en hardsteen omraamde vensters. Het woongebouw is aan de noordwesthoek voorzien van een ronde traptoren met helmspits. De overige rondom het binnenplein gegroepeerde gebouwen betreffen dienstgebouwen, die voor diverse doeleinden, zoals paardenhouderij, recreatie, expositie, etc. zijn ingericht. Op het gedeelte van de voormalige voorburcht is een tiendschuur uit de achttiende eeuw aanwezig. Verder is aan weerszijde van de Rode Beek een watermolen aanwezig, waarbij de molen die aan de Nederlandse zijde staat een graanmolen betreft en die aan de Duitse zijde een oliemolen.