HOME

Kastelenlexicon
NKS Kenniscentrum voor Kasteel en Buitenplaats


Informatie over 668 kastelen beschikbaar:

-> hisgis = link naar Friese kastelendatabase (opent in een nieuwe tab of nieuw venster)

sorteer op naam | plaats

Abbema te Akmarijp en Sint-Jansga -> hisgis
Abbema te Huizum -> hisgis
Abbema te Kollum -> hisgis
Abert te Tirns -> hisgis
Adama te Scharnegoutum -> hisgis
Adelen te Sexbierum -> hisgis
Adema of Emingha te Parrega -> hisgis
Aebinga te Blija -> hisgis
Aebinga te Hijum -> hisgis
Aersum te Jorwerd -> hisgis
Aesgema te Oosterlittens -> hisgis
Aesgema te Peins -> hisgis
Aesgema te Dantumawoude -> hisgis
Aesgema in de Poelen te Dronrijp -> hisgis
Aessinga-huis te Sibrandaburen -> hisgis
Aggema op de Kampen te Witmarsum -> hisgis
Albada te Goënga -> hisgis
Albada of Douma te Poppingawier -> hisgis
Aldwier of wier bij de Goudenboom te Jelsum -> hisgis
Allemastate te Oudwoude -> hisgis
Andla te Ried -> hisgis
Andringa te Akkrum -> hisgis
Andringa of Jorritshuis te Leeuwarden -> hisgis
Asinga te Grouw -> hisgis
Assema te Oldeouwer -> hisgis
Auckemahuis te Leeuwarden -> hisgis
Aylva te Genum -> hisgis
Aylva te Witmarsum -> hisgis
Aylva of De Spycker te Ternaard -> hisgis
Aylva state te Berrum te Tzum -> hisgis
Aysma te Beetgum -> hisgis
Aytta te Roordahuizum -> hisgis
Barrahuis te Wirdum -> hisgis
Bauwerda steenhuys te Bawert te Holwerd -> hisgis
Benners hues of Eysma te Oudwoude -> hisgis
Bernardahuis te Lichtaard -> hisgis
Beslinga te Friens -> hisgis
Birdama of Wygara te Terzool -> hisgis
Birdingaterp of Biniaterp te Almenum -> hisgis
Bischopsmahuus en -hof te Leeuwarden -> hisgis
Blinxtra of Galama te Akkrum -> hisgis
Boelema te Stiens -> hisgis
Bolta te Holwerd -> hisgis
Bolta te Anjum -> hisgis
Bonga te Kimswerd -> hisgis
Bonga of Buwinga te Holwerd -> hisgis
Bonga of Buynga te Dantumawoude -> hisgis
Bonga of Roorda te Berlikum -> hisgis
Bonga stins te Witmarsum -> hisgis
Bonkwerd te Spannum -> hisgis
Bonninga of Harinxma te Loënga -> hisgis
Bonninga of Sjaerdema te Oppenhuizen -> hisgis
Bootsma te Kollum -> hisgis
Bootwerd te Dongjum -> hisgis
Borg, de te Terzool -> hisgis
Botnia te Marrum -> hisgis
Botnia of Buttema, met wier te Dantumawoude -> hisgis
Botte Jarla stins of Grovestins op Gaastmaburen te Hardegarijp -> hisgis
Bottema te Morra -> hisgis
Boulsma te Hijum -> hisgis
Broersma te Kollum -> hisgis
Bucama of Aytta te Swichum -> hisgis
Buma te Westergeest -> hisgis
Buma te Beetgum -> hisgis
Buma op de Triemen en Bunlatiro te Westergeest -> hisgis
Buma op't Veen te Westergeest-Zwagerveen -> hisgis
Burch, de te Metslawier -> hisgis
Burmania te Leeuwarden -> hisgis
Buwalda-Stapert te Buwaldaburen te Tjerkwerd -> hisgis
Buwama steenhuys of Buma te Oudwoude -> hisgis
Buygers hofstede of stins te Lekkum -> hisgis
Buygershuis te Leeuwarden -> hisgis
Camminga of Heemstra te Oudkerk -> hisgis
Cammingha te Ferwerd -> hisgis
Cammingha-huis/ Amelandshuis te Leeuwarden; -> hisgis
Camminghaburen te Leeuwarden -> hisgis
Camstra te Firdgum -> hisgis
Camstra te Wirdum -> hisgis
Camstra of Bootsma te Marwird te Wirdum -> hisgis
Canter state te Driesumer te Driesum -> hisgis
Cedelshof op Zwagerveen te Westergeest -> hisgis
Cleyne Jaerla te Wetsens -> hisgis
Deckinga te Kopens te Almenum -> hisgis
Dekema te Franeker -> hisgis
Dekema te Weidum -> hisgis
Dekema Oudhof te Huizum -> hisgis
Dekema of Heringa te Baard -> hisgis
Dekemastate / Fetsastate. te Jelsum; -> hisgis
Diorrema te Friens -> hisgis
Dodinga of Donia te Engwierum -> hisgis
Dokemahuis te Leeuwarden -> hisgis
Donia te Dantumawoude -> hisgis
Donia te Hallum -> hisgis
Donia te Burgwerd -> hisgis
Donia te Lutkewierum -> hisgis
Donia te Giekerk -> hisgis
Donia te Oosternijkerk -> hisgis
Donia huis en Donia wier te Nijland -> hisgis
Doniaterp te Spannum -> hisgis
Dotinga te Dronrijp -> hisgis
Douma te Langweer -> hisgis
Douma te Oldeboorn -> hisgis
Douwama te Jislum -> hisgis
Doyema te Marssum -> hisgis
Doyema leen te Pingjum -> hisgis
Doyuma state te Doyum te Franeker -> hisgis
Drinkuitsma te Goutum -> hisgis
Dycxstra state te Lioessens -> hisgis
Dyxtra te Huizum -> hisgis
Ebema te Ee -> hisgis
Eelsma te Sexbierum -> hisgis
Eernsma te Jouswier -> hisgis
Egmondshuis te Franeker -> hisgis
Ekinga met Stinspolle te Winsum -> hisgis
Elgersma te Boer -> hisgis
Elinga of Heringa te Hantumhuizen -> hisgis
Eminga te Stiens -> hisgis
Eminga huis te Leeuwarden -> hisgis
Epemastate / Burmania te Ysbrechtum; -> hisgis
Epinga te Pietersbierum -> hisgis
Epingahuys te Menaldum -> hisgis
Eysema heerd of state te Burum -> hisgis
Eysinga te Rinsumageest -> hisgis
Eysinga te Oenkerk -> hisgis
Feitsma te Hallum -> hisgis
Feitsma te Huizum -> hisgis
Fernia te Minnertsga -> hisgis
Fetsa te Dronrijp -> hisgis
Fetsa, later Camstra of Dekema te Jelsum -> hisgis
Fetza te Pietersbierum -> hisgis
Fleringa of Galema te Menaldum -> hisgis
Fockinga of Wissema te Blessum -> hisgis
Foeckema te Tjalhuizum -> hisgis
Fons te Jorwerd -> hisgis
Foppinga te Dronrijp -> hisgis
Foyinga state of heerd Klein Bama of Bauwema te Kollum -> hisgis
Friesma te Idaard -> hisgis
Galama te Koudum -> hisgis
Galama te Warns -> hisgis
Galeslot of Roorda state te Hardegarijp -> hisgis
Gasthuiswier te Sneek -> hisgis
Gauckema op Oudwoudmerzijl te Oudwoude -> hisgis
Gauma te Oldeboorn -> hisgis
Gerbada te Oosterwierum -> hisgis
Gerbada of Douma te Hallum -> hisgis
Gerbranda te Almenum -> hisgis
Gerlewa te Sexbierum -> hisgis
Gerroltsma te Lioessens -> hisgis
Gietens te Kubaard -> hisgis
Glins in de Poelen of 't Blauwhuys te Dronrijp -> hisgis
Goerda te Menaldum -> hisgis
Goslinga te Hallum -> hisgis
Gotama te Gotum te Grouw -> hisgis
Gralda te Grouw -> hisgis
Gralda goed te Heeg -> hisgis
Gralda state te Menaldum -> hisgis
Grata Were te Doyum te Franeker -> hisgis
Gratinga te Hitsum -> hisgis
Gratinga te Almenum -> hisgis
Greuinga te Wieuwerd -> hisgis
Groestra te Marssum -> hisgis
Groot Botnia, Groot te Franeker -> hisgis
Groot Dotinga, Groot te Marssum -> hisgis
Groot Folta te Minnertsga -> hisgis
Groot Haringa te Aegum -> hisgis
Groot Heerma te Zweins -> hisgis
Groot Hegens te Edens -> hisgis
Groot Hemrikseind te Warga -> hisgis
Groot Hermana te Minnertsga -> hisgis
Groot Jaerla te Wetsens -> hisgis
Groot Mollema te Lutkewierum -> hisgis
Groot Oetsma te Goënga -> hisgis
Groot Tamminga te Tamterp te Peins -> hisgis
Groot Wigara of Sixma, met stinswier te Terzool -> hisgis
Groot Wytsma te Tzummarum -> hisgis
Groot en Kleyn Siccama te Roodkerk-Oudkerk -> hisgis
Groot-Aynga te Jislum -> hisgis
Groot-Idema of Aen de Dyck te Driesum -> hisgis
Grouwe stins te Idsega -> hisgis
Grovestins te Koudum -> hisgis
Haerda te Oosterbierum -> hisgis
Haersma of Hardsma te Oostermeer -> hisgis
Halbada-state te Driesum -> hisgis
Hania te Oosterwierum -> hisgis
Hania te Holwerd -> hisgis
Hania te Pingjum -> hisgis
Hania te Weidum -> hisgis
Hania te Bornwerderhuizen te Bornwird -> hisgis
Harinxma te Heeg -> hisgis
Harinxma te Sloten -> hisgis
Harinxma te Loënga -> hisgis
Harkema te Harkema-Buweklooster -> hisgis
Harsta te Hogebeintum -> hisgis
Haskerconvent te Haskerdijken -> hisgis
Haxta te Terzool -> hisgis
Hayema of Burmania te Stiens -> hisgis
Haytsma te Makkum -> hisgis
Haytsma te Minnertsga -> hisgis
Heechhiem te Akkerwoude -> hisgis
Heemstra te Oenkerk -> hisgis
Heemstra te Morra -> hisgis
Heemstra te Oostrum -> hisgis
Heemstra huis, de Klinze, Aysma of Sminia te Oudkerk -> hisgis
Heemstra te Abbewier te Anjum -> hisgis
Heentiamahuis? te Leeuwarden -> hisgis
Heer Yvo-huis te Leeuwarden -> hisgis
Hege Wier aan de Dôlle te Westergeest -> hisgis
Hege Wier op Goslingeland te Sexbierum -> hisgis
Helbada te Ternaard -> hisgis
Helbada of Albada te Ferwerd -> hisgis
Hellinga te Hantum -> hisgis
Helvardera te Roordahuizum -> hisgis
Hemmema te Berlikum -> hisgis
Hemmema te Bessum of Donia te Menaldum -> hisgis
Hemminga te Holwerd -> hisgis
Hensera state te Winsum -> hisgis
Herbranda te Buitenpost -> hisgis
Herbranda aan de Brandaloon te Nes -> hisgis
Herckema heerd, Clant state of Ausburgh te Augsbuurt of Lutjewoude -> hisgis
Herema te Lions -> hisgis
Heringa te Dongjum -> hisgis
Heringa te Rauwerd -> hisgis
Heringastate / Poptaslot te Marssum -> hisgis
Herjuwsma te Ferwerd -> hisgis
Hermana state of Dekema te Koum te Tzum -> hisgis
Herwey te Ternaard -> hisgis
Hesens te Jorwerd -> hisgis
Heslinga te Pietersbierum -> hisgis
Heslinga te Marssum -> hisgis
Heslinga te Poppingawier -> hisgis
Heslinga op de 'Aestere terpe' te Doyum? Klein Botnia te Franeker -> hisgis
Heslinga stins te Pingjum -> hisgis
Hettinga te Hommerts -> hisgis
Hettinga te Teroele -> hisgis
Hibbema te Oosterbierum -> hisgis
Hiddema te Nijland -> hisgis
Hiddema te Pingjum -> hisgis
Hiddema te Hempens -> hisgis
Hiddinga Botnia te Mantgum -> hisgis
Hinnema te Jelsum -> hisgis
Hobbema te Almenum -> hisgis
Hobbema te Dronrijp -> hisgis
Hoekens te Spannum -> hisgis
Hoekens te Bozum -> hisgis
Holdinga te Finkum -> hisgis
Holdinga, Ny Holdinga of Auta te Anjum -> hisgis
Holpryp of Hottinga te Tzum -> hisgis
Hommema te Dronrijp -> hisgis
Homminga, Syaerda of Bonninga te Abbega -> hisgis
Hooghuistra of Cammingha te Arum -> hisgis
Hoppers huis en state te Hemelum -> hisgis
Hottinga te Pietersbierum -> hisgis
Hottinga te Nijland -> hisgis
Hottinga te Wommels -> hisgis
Hottinga huis of Oistheim te Franeker -> hisgis
Hottinga of Aebingha te Sexbierum -> hisgis
Hoxwier te Mantgum -> hisgis
Hoytema te Oudega -> hisgis
Hoytema of Oenema te Buwaldaburen te Tjerkwerd -> hisgis
Huis Binnendyken (1639) te Schiermonnikoog-Dompen -> hisgis
Huis Duinenburg (18de eeuw) te Schiermonnikoog-Hoogdorp -> hisgis
Huis Rijsbergen (18de eeuw) te Schiermonnikoog-Hoogdorp -> hisgis
Humalda te Ee -> hisgis
Idemahuis op Westerburen te Westergeest -> hisgis
Idsama of Jelgersma te Firdgum -> hisgis
Idzarda te Poppingawier -> hisgis
Inthiema-stins te Workum -> hisgis
Itsma sate of Albada te Terzool -> hisgis
Jaarsma te Holwerd -> hisgis
Jaersma of Unia te Metslawier -> hisgis
Jainga te Ee -> hisgis
Jarichsma of Goslinga in Oostwoud te Driesum -> hisgis
Jaringahuizen te Oosternijkerk -> hisgis
Jayema te Hallum -> hisgis
Jelckema te Meskewier te Akkrum -> hisgis
Jelgerhuis (Ethelgeraburen) te Leeuwarden -> hisgis
Jelgersma te Roordahuizum -> hisgis
Jellema steenhuys te Kollum -> hisgis
Jellinga te Britsum -> hisgis
Jelmera-state / Camminghahuis; te Ballum; -> hisgis
Jeltcama of Jeltinga te Buitenpost -> hisgis
Jeppema te Westernijkerk -> hisgis
Joertsa stins te Ysbrechtum -> hisgis
Jongema te Pietersbierum -> hisgis
Jongema te Geins te Wommels -> hisgis
Jongemastate; te Rauwerd -> hisgis
Jonger of Groot Tjaerda te Sexbierum -> hisgis
Jonghema te Sotterum te Schettens -> hisgis
Jornsma te Britsum -> hisgis
Jornsma of Goslinga te Wanswerd -> hisgis
Jorum te Kubaard -> hisgis
Joulsma te Britsum -> hisgis
Jousma te Wirdum -> hisgis
Jouwsma of Juwsma te Anjum -> hisgis
Juckema te Stiens -> hisgis
Juwsma te Rinsumageest -> hisgis
Juwsma- of Teekelehuis te Camminghaburen te Leeuwarden -> hisgis
Kempama te Akkrum -> hisgis
Kempema stins te Leeuwarden -> hisgis
Kingma te Zweins -> hisgis
Klein Bama of Bauwema te Kollum -> hisgis
Klein Botnia te Franeker -> hisgis
Klein Eelsma te Sexbierum -> hisgis
Klein Feitsma of Oldersma te Hallum -> hisgis
Klein Fetza te Rauwerd -> hisgis
Klein Hania te Weidum -> hisgis
Klein Hermana te Minnertsga -> hisgis
Klein-Aynga te Jislum -> hisgis
Kolkhuizen te Birdaard -> hisgis
Latsma te Sexbierum -> hisgis
Lauta te Wier -> hisgis
Lettinga te Britsum -> hisgis
Liauckamastate; te Sexbierum; -> hisgis
Lieuwkema te Makkum -> hisgis
Lioenya te Ee -> hisgis
Lioula stins bij Lankum te Franeker -> hisgis
Liuwema te Pietersbierum -> hisgis
Ludinga te Ludingakerke -> hisgis
Ludringa of Douwema te Akkrum -> hisgis
Luinia te Ondersmaburen te Hallum -> hisgis
Luinjebert te Luinjebert -> hisgis
Lunia te Marssum -> hisgis
Lutke Dotinga te Marssum -> hisgis
Mammema te Jellum -> hisgis
Marck Merckxz-saeten te Rotsterhaule -> hisgis
Markla te Hallum -> hisgis
Martena te Cornjum -> hisgis
Martena of Groot Terhorne te Beetgum -> hisgis
Martenahuis te Leeuwarden -> hisgis
Martenastins te Franeker; -> hisgis
Melkema te Rinsumageest -> hisgis
Mellema te Oostrum -> hisgis
Mennerda te Brantgum -> hisgis
Mernstera of Gerbranda te Pietersbierum -> hisgis
Meynsma te Buitenpost -> hisgis
Miedum te Tzum -> hisgis
Minnema te Leeuwarden -> hisgis
Minnema en Hillema te Harich -> hisgis
Mionsma of Mejontsma te Buitenpost -> hisgis
Mockema te Aalsum -> hisgis
Mockema te Medhuizen te Ee -> hisgis
Molla te Akmarijp en Sint-Jansga -> hisgis
Monnikhuis met de Borch te Ferwerd -> hisgis
Montzima te Blija -> hisgis
Muunka-state te Weidum -> hisgis
Myntzema- of Ayttahuis te Leeuwarden -> hisgis
Nieuw Burmaniahuis te Leeuwarden -> hisgis
Nieuw Jaarsma te Metslawier -> hisgis
Nieuw-Wigara te Bongwier te Terzool -> hisgis
Nittema te Morra -> hisgis
Nuwe Herrem te Tzum -> hisgis
Nyenhuis te Wynaldum -> hisgis
Nyestinstera te Arum -> hisgis
Obbema te Hatsum te Dronrijp -> hisgis
Obbema te Oudterp te Ee -> hisgis
Ockema of Broersma te Legemeer -> hisgis
Ockinga te Burgwerd -> hisgis
Ockinga huis of Hoxwier te Franeker -> hisgis
Oedsinga of Hottinga te Dronrijp -> hisgis
Oedsinga of Osinga te Kimswerd -> hisgis
Oedsma of Juckema te Boxum -> hisgis
Oenema te Terkaple -> hisgis
Oenema of Cammingha te Wirdum -> hisgis
Oenema of Feitsma te Wirdum -> hisgis
Oenema, Uninga of Herema te Joure -> hisgis
Oenya stins te Leeuwarden -> hisgis
Offingahuizen te Achlum -> hisgis
Offingastate /Offingaburg te Hallum -> hisgis
Offingastate/ Aebingastate te Hallum; -> hisgis
Old Galama te Oudega -> hisgis
Old- of Groot-Wytsma te Birdaard -> hisgis
Old-Holdinga te Medhuizen te Ee -> hisgis
Olde Casteel of Nieuw Meckema te Kollum -> hisgis
Oldehuis te Wynaldum -> hisgis
Oldehuys te Beers -> hisgis
Oldestins te Ferwerd -> hisgis
Oldestins aan de Modder te Leeuwarden -> hisgis
Oldhuistera sate te Metslawier -> hisgis
Oldhuystra te Morra -> hisgis
Ondersmastate / Jongstal/ Huis van Berouw te Hallum -> hisgis
Onnema of De Wier te Dantumawoude -> hisgis
Ophuystra te Driesum -> hisgis
Ornia te Paesens -> hisgis
Orxmastate/Juckemastate/Dekemastate/Sminiastate te Menaldum -> hisgis
Osinga te Schettens -> hisgis
Ottema te Sexbierum -> hisgis
Oud Botnia te Franeker -> hisgis
Oud Herema te Tzum -> hisgis
Oud Meckema op Meckemaburen (Zevenhuizen) te Kollum -> hisgis
Oud Stins van Aempke Geuckez te Oudega -> hisgis
Oud of Groot Beyum te Arum -> hisgis
Oud- Sjaerdema; te Franeker -> hisgis
Oude Dal te Lidlum -> hisgis
Oudt Fenne of Aebinga te Ee -> hisgis
Palma of Palmera te Warga -> hisgis
Papinga state te Weidum -> hisgis
Papinga stins te Leeuwarden -> hisgis
Papinga stinswier te Weidum -> hisgis
Peyma te Ternaard -> hisgis
Phaesma of Te Bosch in Meckemaburen (Zevenhuizen) te Kollum -> hisgis
Pollema te Loënga -> hisgis
Ponga te Marrum -> hisgis
Popkemahuis te Leeuwarden -> hisgis
Popma te Nes Nes Niawier Nijemirdum -> hisgis
Popta te Hantumhuizen -> hisgis
Popta en Donia te Kimswerd -> hisgis
Poutsma te Wierum -> hisgis
Putsma te Goutum -> hisgis
Pybinga of Pibema te Pingjum -> hisgis
Reenstra te Lutkewierum -> hisgis
Reinalda te Westernijkerk -> hisgis
Reinsma te Ternaard -> hisgis
Rennerda volgens Eekhoff (1850) en Postma (1934) te Brantgum -> hisgis
Rennerda volgens floreencohier (1700/1850) te Brantgum -> hisgis
Repta of Riptema te Anjum -> hisgis
Reynarda te Oppenhuizen -> hisgis
Ringia te Stiens -> hisgis
Rinia te Blessum -> hisgis
Rinsma state of Bungha te Driesum -> hisgis
Rintjema te Oostrum -> hisgis
Rintjema groot stins te Hantumhuizen -> hisgis
Ripema in de Tioegen te Ee -> hisgis
Rodmersma te Jellum -> hisgis
Rodmersma te Kitzelum te Dongjum -> hisgis
Rolkema en Dekema te Leeuwarden -> hisgis
Rommertha te Pingjum -> hisgis
Roode Wier te Roodkerk -> hisgis
Roorda te Genum -> hisgis
Roorda te Idskenhuizen -> hisgis
Roorda en Mingia te Grouw -> hisgis
Roorda of Popma te Warga -> hisgis
Roordaburg op de Werren te Franeker -> hisgis
Roordama te Tzummarum -> hisgis
Ropta te Metslawier -> hisgis
Rouckema te Broek -> hisgis
Runia te Midlum -> hisgis
Rypkema en Roorda te Akkrum -> hisgis
Saecklema te Leeuwarden -> hisgis
Saeckma te Akkerwoude -> hisgis
Sappema-huis te Oudwoude-Veenklooster -> hisgis
Saskera stins te Westernijkerk -> hisgis
Sassinga te Hennaard -> hisgis
Sate FC8 op Groot-Medhuizen te Ee -> hisgis
Sate Op de Vennen te Dronrijp -> hisgis
Sate aan de Ake of Miedumerdiep te Miedum -> hisgis
Sate bij de Bruggefenne te Uitwellingerga -> hisgis
Sate de Velde en huis Bosman te Metslawier -> hisgis
Sate op de Sandweg te Aalsum -> hisgis
Sate op't Hoogh te Aalsum -> hisgis
Sathe De Stins te Huizum -> hisgis
Scheltema te Ferwerd -> hisgis
Scheltema te Boxum -> hisgis
Scheltinga? te Minnertsga -> hisgis
Schierstins te Hallum -> hisgis
Schierstins/ Idszengha te Veenwouden / Feanwalden -> hisgis
Sellinga te Minnertsga -> hisgis
Siaerda bij de kerk te Franeker -> hisgis
Sibada stins te Midlum -> hisgis
Sibalda te Arum -> hisgis
Sibetsma met wier te Ternaard -> hisgis
Sibranda te Hennaard -> hisgis
Sibranda of Aylva te Schraard -> hisgis
Sickema te Herbayum -> hisgis
Sickinga of de Hege Wier te Goënga -> hisgis
Sickinga staete te Ouwsterhaule -> hisgis
Siercksma-hoff te Leeuwarden -> hisgis
Sierdsma of Feytsma te Deinum -> hisgis
Signaeda te Holwerd -> hisgis
Sint-Christoffel leen te Leeuwarden -> hisgis
Sint-Jobs leen te Leeuwarden -> hisgis
Sipsma-goed of Stinstra-state te Aalsum -> hisgis
Sirtema-of-Groustins te Engelum -> hisgis
Sitsema, Minnoltsma of Aylva te Bornwird -> hisgis
Sitsema, Minnoltsma of Aylva; te Bornwird; -> hisgis
Siuxma te Waaxens -> hisgis
Sjaerda bij de kerk/ Cammingha-huis; te Franeker -> hisgis
Sjaerda-huis op Kalahey; te Franeker -> hisgis
Sjaerdema te Dronrijp -> hisgis
Sjoerda te Giekerk -> hisgis
Sjoerdsma te Lekkum -> hisgis
Sjoorda te Nijkerk -> hisgis
Solcama of HoogstinsRoorda te Garijp -> hisgis
Solckema te Tjerkgaast -> hisgis
Solckema te Dijken -> hisgis
Solckema te Teroele -> hisgis
Solckema Roodpannenhuis te Snikzwaag -> hisgis
Spycker te Ried -> hisgis
Spycker te Reitsum -> hisgis
Spycker te Hemelum -> hisgis
Stania te Oenkerk -> hisgis
Stania te Reitsum -> hisgis
Stapert te Wommels -> hisgis
Starkenborgh met wier te Sibrandahuis -> hisgis
Starkenburg of Martena Taniaburg Thomasmahuis te Leeuwarden -> hisgis
State Oosterzee te Oosterzee -> hisgis
State thoe Mellens te Huizum -> hisgis
Steenhuis (16de eeuw) te Schiermonnikoog-Westerbur -> hisgis
Stins Sybranda op Holpryp? te Tzum -> hisgis
Stins bij Jackle-zet te Allingawier -> hisgis
Stins bij Pampus te Hommerts/Heeg -> hisgis
Stins bij de Woudvaart te Akkerwoude/Sibrandahuis -> hisgis
Stins bij klooster Lidlum te Lidlum  -> hisgis
Stins? te Piaam -> hisgis
Stinsfenne in de Kleine Kerkesate te Jutrijp -> hisgis
Stinsfenne in de sate Holpoort te Jutrijp -> hisgis
Stinsfenne tussen Kemge goed en Engelum te Engelum -> hisgis
Stinsfenne van Hettinga te Heeg -> hisgis
Stinshiem en Rinsema te Kollumerzwaag -> hisgis
Stinsterrein Bayum te Winsum-Bayum -> hisgis
Stinstra te Foudgum -> hisgis
Stinswier aan de Nieuwe Fokkesloot te Elahuizen -> hisgis
Stinswier aan de sloot door de Hommerts te Hommerts -> hisgis
Stinswier bij Flansum te Rauwerd -> hisgis
Stinswier bij Inhemren te Rauwerd -> hisgis
Stinswier bij Tonkum te Zweins -> hisgis
Stinswier bij Wierda op de Vellingen te Engwierum -> hisgis
Stinswier bij Wiersma te Dantumawoude -> hisgis
Stinswier de Hemmen te Ysbrechtum -> hisgis
Stinswier op Bollingwier te Oosternijkerk -> hisgis
Stinswier op Butta Hiddesz sate te Westhem -> hisgis
Stinswier op Gaepke Bauckez sate te Westhem -> hisgis
Stinswier op de Vellingen te Ee -> hisgis
Stinswier op het Heechhiem te Dantumawoude -> hisgis
Stinswier op kerkeland te Blessum -> hisgis
Stinswier te Abbenwier te Irnsum -> hisgis
Stinswier te Abbenwier te Irnsum -> hisgis
Stinswier te Bons te Ysbrechtum -> hisgis
Stinswier ten zuiden van Bornwird te Bornwird -> hisgis
Stinswier ten zuiden van Trophorne te Elahuizen -> hisgis
Stinswier van Jaerla te Wetsens -> hisgis
Swanebosch bij Olde Galileën te Leeuwarden -> hisgis
Sybada te Marrum -> hisgis
Sybema te Kollum -> hisgis
Sydtsma huis te Warns -> hisgis
Symon Hottiesz sate te Oudega -> hisgis
Syordema te Kollum -> hisgis
Sythiema te Hallum -> hisgis
Sytthiema te Poppingawier -> hisgis
Sytzama te Arum -> hisgis
Tadema te Kollum -> hisgis
Tadema op Tilburen te Oostrum -> hisgis
Tammama te Lytsewier te Wetsens -> hisgis
Taniaburg te Leeuwarden -> hisgis
Techumer sate te Techum te Goutum -> hisgis
Ter Lune te Kollum -> hisgis
Thernsehuse te Tirns -> hisgis
Thetinga te Wieuwerd -> hisgis
Thomasmahuis te Leeuwarden -> hisgis
Tiaerda te Rinsumageest -> hisgis
Tietema te Harich -> hisgis
Tjallema te Hantumhuizen -> hisgis
Tjallinga te Westernijkerk -> hisgis
Tjallinga te Hantum -> hisgis
Tjebbinga te Hidaard -> hisgis
Tjepma te Roordahuizum -> hisgis
Tjessens te Holwerd -> hisgis
Tjessinga te Hilaard -> hisgis
Tjessinga te Britsum -> hisgis
Tjitsma te Wynaldum -> hisgis
Tolhuis bij Echterbrug te Delfstrahuizen -> hisgis
Tuintjes, de te Stryp -> hisgis
Tyaertza prebendehuis te Midlum -> hisgis
Tzigera te Medwerd te Holwerd -> hisgis
Ublema of Groot Ublinga te Teerns -> hisgis
Ulfarda te Hantumhuizen -> hisgis
Unema te Blija -> hisgis
Unga te Edens -> hisgis
Unia te Oenkerk -> hisgis
Unia te Wirdum -> hisgis
Unia op Franjumburen te Marssum -> hisgis
Unia-huis te Leeuwarden -> hisgis
Uniastate / Unia / Nyenhuis te Bears -> hisgis
Uthsma te Grouw -> hisgis
Van Gheel- of Andringahuis te Leeuwarden -> hisgis
Wallema te Folsgare -> hisgis
Walta te Bozum -> hisgis
Walta te Hallum -> hisgis
Walta te Tjerkwerd -> hisgis
Walta of Sickama state te Makkum -> hisgis
Waltahuis te Leeuwarden -> hisgis
Waltinga te Pingjum -> hisgis
Watzema te Arum -> hisgis
Werringa te Marssum -> hisgis
Westa of Cronenburgh te Pietersbierum -> hisgis
Wiarda State te Goutum -> hisgis
Wibalda te Metslawier -> hisgis
Wier te Oppenhuizen -> hisgis
Wier 'aen de buyrt in't veld liggende' te Deinum -> hisgis
Wier 'oppa Dyck' bij de Grote Flaren te Tzum -> hisgis
Wier De Stins, Popma te Oosterend -> hisgis
Wier De Worf te Lies -> hisgis
Wier aan de Damwoudster trekvaart C642 te Dantumawoude -> hisgis
Wier aan de Doyumervaart te Franeker -> hisgis
Wier aan de Hieslumer Ee te Parrega -> hisgis
Wier aan de Housterdijk te Jorwerd -> hisgis
Wier aan de Jousen te Cornjum -> hisgis
Wier aan de Oude Weg (Suwâldsterdyk) te Hardegarijp -> hisgis
Wier aan de Sondelerlaan te Sondel -> hisgis
Wier aan de Sondelerlaan te Sondel -> hisgis
Wier achter Wilaard te Leeuwarden -> hisgis
Wier achter Wilaard te Leeuwarden -> hisgis
Wier benoorden Bonkwerd te Spannum -> hisgis
Wier bezuiden het dorp Oudemirdum te Oudemirdum -> hisgis
Wier bij 't Kruispad te Sondel -> hisgis
Wier bij Atjevliet te Oudemirdum/Nijemirdum -> hisgis
Wier bij Harich te Harich -> hisgis
Wier bij Hoge Bouwlanden Hoiteburen te Nijemirdum -> hisgis
Wier bij Hoge Bouwlanden Hoiteburen te Nijemirdum -> hisgis
Wier bij Kippenburg te Nijemirdum -> hisgis
Wier bij Klein Felsum te Spannum -> hisgis
Wier bij Merestein te Wyckel -> hisgis
Wier bij Sydtsma te Warns -> hisgis
Wier bij Syurdema te Indijk te Bozum -> hisgis
Wier bij de Kneppelen te Lutkewierum -> hisgis
Wier bij de Maren te Oudemirdum -> hisgis
Wier bij de Woudakkers te Oudemirdum -> hisgis
Wier bij de sate Marderhoek te Oudemirdum -> hisgis
Wier bij het Kruispad te Nijemirdum of Sondel -> hisgis
Wier bij het dorp te Wieuwerd -> hisgis
Wier boven de Kerkwal te Oudemirdum -> hisgis
Wier in Hoyteburen bezuiden Hereweg te Nijemirdum -> hisgis
Wier in Hoyteburen bezuiden de Hereweg te Nijemirdum -> hisgis
Wier in Wyckeler Iwert te Wyckel -> hisgis
Wier in de Hoek te Wyckel -> hisgis
Wier in het Geestmerveld te Rinsumageest -> hisgis
Wier in het Geestmerveld te Rinsumageest -> hisgis
Wier in het Geestmerveld te Rinsumageest -> hisgis
Wier op Braarderburen te Wirdum -> hisgis
Wier op Hallumerhoek te Hallum -> hisgis
Wier op Kleine Gaast te Tjerkgaast -> hisgis
Wier op Warnzer Zuidburen te Warns -> hisgis
Wier op Warnzer Zuidburen te Warns -> hisgis
Wier op Warnzer Zuidburen te Warns -> hisgis
Wier op Werpsterburen te Wirdum -> hisgis
Wier op de Dollen te Oudemirdum -> hisgis
Wier op de Dollen te Oudemirdum -> hisgis
Wier op de Hoge Grazen te Oudemirdum -> hisgis
Wier op de Wierfenne bij Oudterp te Ee -> hisgis
Wier op het Hoog van Winia te Jouswier -> hisgis
Wier te Britswerd te Britswerd -> hisgis
Wier te Coutum aan de Zandweg te Menaldum -> hisgis
Wier tegenover Aylva te Witmarsum -> hisgis
Wier tegenover Riniastate te Oudemirdum -> hisgis
Wier tegenover Walta te Bozum -> hisgis
Wier ten oosten van Swichum te Swichum -> hisgis
Wier ten zuiden van de Hemdijk te Abbega -> hisgis
Wier tussen land van Buygers en Sjoerdsma te Lekkum -> hisgis
Wier van Klusewier te Boornbergum -> hisgis
Wier van Siccama op Weerburen te Roodkerk-Oudkerk -> hisgis
Wieren bij Brandenburg te Hogebeintum -> hisgis
Wieren op de Dollen te Oudemirdum -> hisgis
Wiersma of Roorda te Hitsum -> hisgis
Wigarathorp te Augustinusga-Gerkesklooster -> hisgis
Wiggamastins? te Leeuwarden -> hisgis
Wilaard te Leeuwarden -> hisgis
Wobbema te Abbega -> hisgis
Wobbema of Eminga te Schingen -> hisgis
Wobbema weide te Driesum -> hisgis
Wobbinga te Weidum -> hisgis
Wolsma stins of groot steenhuys te Ouwsterhaule -> hisgis
Wopkema-state te Jaringahuizen te Oosternijkerk -> hisgis
Wuytza te Menaldum -> hisgis
Wybinga te Nijland -> hisgis
Wybranda te Hichtum -> hisgis
Wynia te Nes -> hisgis
Ypsmastate of Healwei te Niawier -> hisgis
Ytsma of Scheltema te Wierum -> hisgis
Zandberg bij Haersma te Drogeham -> hisgisHet Kastelenlexicon voor de provincie Friesland is het resultaat van een samenwerking tussen NKS Kenniscentrum voor Kasteel en Buitenplaats en de Fryske Akademy.

Het onderzoek naar de kastelen is gedaan door drs. P.N. Noomen van de Fryske Akademy, en de resultaten hiervan zijn gepubliceerd in zijn boek "De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners", uitgegeven bij Uitgeverij Verloren in 2009.

Bij het selecteren van de voor zijn boek in aanmerking komende stinzen is door dhr. Noomen een bredere definitie is gehanteerd dan die gebruikt is voor de rest van het Kastelenlexicon Nederland. Vandaar dat er voor Friesland ook objecten zijn opgenomen die volgens de stricte definitie van het Kastelenlexicon geen kasteel zouden mogen heten.

De beschrijvingen van de individuele Friese objecten zijn, op enkele uitzonderingen na, opgenomen in de HISGIS-database voor Friesland. Vanuit de zoekresultaten van het Kastelenlexicon wordt u doorgelinkt naar de teksten op de HISGIS-website.

Voor de uitzonderingen (= objecten die niet in HISGIS staan) geldt: alle teksten en afbeeldingen copyright NKS Kenniscentrum voor Kasteel en Buitenplaats. Hergebruik voor niet-commerciële doeleinden is toegestaan, mits er verwezen wordt naar het Kastelenlexicon op de website van NKS Kenniscentrum voor Kasteel en Buitenplaats, www.kastelen.nl.